Join Us at the

FAMILY & COMMUNITY CONFERENCE

DATE: Saturday, October 24, 2015

TIME: 7:45am - 1:35pm

LOCATION: San Jose State University, Student Union Building
1 Washington Square, San Jose, CA

COST: Free!

DESCRIPTION: Attend this conference to learn about how to prepare and apply for college, how to pay for it, the Dream Act, careers and educational pathways public and private universities have to offer, and much more!

REGISTRATION: Deadline extended to October 16. Register soon!

FLYER: See the Family and Community Conference Flyer:

VOLUNTEERS: Want to volunteer at the Family & Community Conference?
Click here.

QUESTIONS: Please call (408) 924-8955.

 

 
 
 


CONFERENCE SCHEDULE
HORARIO DEL DÍA

7:45am - 8:45am

Registration & Light Breakfast
Registro - Desayuno ligero
Đăng ký tại - Bữa sáng nhẹ

Registration is in the Student Union Building, First Floor. Check in, and enjoy a light breakfast and  entertainment by Grupo Folklórico Luna y Sol de San José State.
Danzas del Grupo Folklórico Luna y Sol de San José State
Grupo Folklórico Luna y Sol de San José State Chương trình văn nghệ

7:45am - 10:30am

College, Career, and Community Resource Fair
Feria de Recursos Universitarios, Laborales y Comunitarios
Hội Thảo Về Đại Học, Nghề và Các Chương Trình Xã Hội

After you check in, visit the College, Career, and Community Resource Fair on the Second Floor (outside the Ballroom) of the Student Union Building. Representatives from state and private universities, community colleges, and community organizations will be available to answer your questions.

8:45am - 9:00am

Welcome
Ceremonia de Apertura
Chào Mừng

San Jose State University Interim President Susan W. Martin will welcome participants to the conference.
Dra. Susan W. Martin, Rectora Interina de la Universidad Estatal de San José
Dr. Susan W. Martin, Hiệu Trưởng Trường Đại Học San Jose State

9:00am - 10:00am

Keynote, and Executives & Professionals Panel
Presentación y Panel de Expertos Profesionales de Compañías de Silicon Valley
Buổi Thuyết Trình Chính với sự tham dự của các nhà Điều Hành và Nhân Viên chuyên nghiệp

Listen to employees from Google, Cisco, Facebook, SJSU, and Stanford University talk about their college education and careers.
Escuche a empleados de Google, Cisco, Facebook, SJSU y la Universidad de Stanford hablar de sus experiencias en la Universidad y en el ámbito laboral
Hãy đến lắng nghe các chia sẻ của các nhân viên đến từ Google, Cisco, Facebook, SJSU và Stanford University về việc học và nghề nghiệp

10:00am - 10:10am

Break
Receso
Nghỉ Giải Lao

10:10am - 11:10pm

Parent Panel
Panel de Padres/Madres Cabeza de Familia
Thảo Luận dành cho Cha mẹ

Listen to parents/guardians, whose children have gone to college, share stories, recommendations, and advice.
Escuche sus historias, experiencias y recomendaciones
Hãy lắng nghe chia sẻ từ các bậc cha mẹ / người giáo dưỡng có con em đã đi học Đại Học, về việc chăm sóc em cũng như giáo dục

Student Panel
Panel de Estudiantes Universitarios
Thảo luận dành cho Học Sinh

Listen to college students share their college preparation and application process, first-year college and transfer experience, student involvement, and more.
Escuche sus historias, experiencias y recomendaciones
Hãy lắng nghe chia sẻ từ chính các sinh viên học Đại học về chuẩn bị hồ sơ, kinh nghiệm chuyển tiếp trong việc học trong năm nhất và năm ba, hoạt động ngoại khóa và hơn thế nữa

10:30 - 1:15pm

College Success Lab
Taller de Registro Universitario solo para estudiantes de 12 grado
Buổi Hỗ Trợ Vào Đại Học Thành Công

This lab is for High School Seniors only. Get help with reviewing, completing, and submitting college applications for CSU, UC, and private and community Colleges.
Recibe ayuda con tu aplicacion de entrada a la Universidad de California (UC), Estatales (CSU), privadas y de colegios comunitarios
buổi hỗ trợ này dành cho học sinh năm cuối bậc phổ thông. Hãy đến để được tư vấn, hỗ trợ trong việc điền đơn vào CSU, UC và trường tư cũng như trường Đại học cộng đồng

11:10am - 11:25am

Break
Receso
Nghỉ Giải Lao

11:25am - 12:25pm

Workshop Presentations
Presentaciones
Các buổi thuyết trình nhóm

Choose from these sessions:

1. College Admissions
Explicación del proceso de admisiones a la Universidad
Điền đơn nhập học

 • Grades 5th to 8th – Separate presentations in English, Spanish, and Vietnamese
  De 5 a 8 grado: presentaciones en inglés, español y vietnamita
  Lớp 5 tới lớp 8: Các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam
 • Grades 9th to 12th – Separate presentations in English, Spanish, and Vietnamese
  De 9 a 12 grado: presentaciones en inglés, español y vietnamita
  Lớp 9 tới lớp 12: Các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam

2. Financial Aid and Scholarships – Separate presentations in English, Spanish, and Vietnamese
Financiación de la Universidad, becas y préstamos: presentaciones en inglés, español y vietnamita
Hỗ trợ tài chính và Học bổng: Các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam

3. Community College Pathways – Separate presentations in English, Spanish, and Vietnamese
Explicación del proceso de admisiones al colegio comunitario: presentaciones en inglés, español y vietnamita
Chuyển Tiếp từ Đại Học cộng đồng: Các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam

4. Who do you want to be? Career Exploration and Planning – The following presentations will be in English, but attendees can request Spanish or Vietnamese interpretation:
¿Qué quieres ser cuando seas grande? Planea tu carrera a estudiar: las presentaciones serán en inglés pero puede pedir servicio de traducción
Bạn muốn trở thành người như thế nào? Buổi Khám Phá Nghề Nghiệp và Định Hướng: Thuyết trình bằng tiếng Anh (Nếu muốn trợ giúp ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha hay Việt Nam, vui lòng yêu cầu trước)

 • Career Pathways
  Carreras a Estudiar
  Định hướng Nghề Nghiệp
 • What Are Tech Recruiters Looking For?
  ¿Qué buscan las compañías tecnológicas en un estudiante?
  Các nhà tuyển dụng cho các ngành công nghệ đang tìm kiếm gì?
 • California Colleges Guidance Initiative (CCGI) Open Lab
  Taller del Sistema CCGI para orientación y planeamiento de la educación superior
  Buổi Thảo Luận Sánh Kiến Hướng Dẫn Đại Học California
 • Silicon Valley Career Technical Education
  Presentación del Instituto de Educación Técnica de Silicon Valley
  Giáo Dục Nghề Thung Lũng Silicon

5. Ethnic Studies
Estudios Étnicos
Giáo Dục Dân Tộc

12:25pm - 12:35pm

Break
Receso
Nghỉ Giải Lao

12:35pm - 1:35pm

Workshop Presentations
Presentaciones
Các buổi thuyết trình nhóm

Choose from these sessions:

1. College Admissions
Explicación del proceso de admisiones a la Universidad
Điền đơn nhập học

 • Grades 5th to 8th – Separate presentations in English, Spanish, and Vietnamese
  De 5 a 8 grado: presentaciones en inglés, español y vietnamita
  Lớp 5 tới lớp 8: Các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam
 • Grades 9th to 12th – Separate presentations in English, Spanish, and Vietnamese
  De 9 a 12 grado: presentaciones en inglés, español y vietnamita
  Lớp 9 tới lớp 12: Các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam

2. Financial Aid and Scholarships – Separate presentations in English, Spanish, and Vietnamese
Financiación de la Universidad, becas y préstamos: presentaciones en inglés, español y vietnamita
Hỗ trợ tài chính và Học bổng: Các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam

3. Community College Pathways – Separate presentations in English, Spanish, and Vietnamese
Explicación del proceso de admisiones al colegio comunitario: presentaciones en inglés, español y vietnamita
Chuyển Tiếp từ Đại Học cộng đồng: Các buổi thuyết trình bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam

4. Who do you want to be? Career Exploration and Planning – The following presentations will be in English, but attendees can request Spanish or Vietnamese interpretation:
¿Qué quieres ser cuando seas grande? Planea tu carrera a estudiar: las presentaciones serán en inglés pero puede pedir servicio de traducción
Bạn muốn trở thành người như thế nào? Buổi Khám Phá Nghề Nghiệp và Định Hướng: Thuyết trình bằng tiếng Anh (Nếu muốn trợ giúp ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha hay Việt Nam, vui lòng yêu cầu trước)

 • Career Pathways
  Carreras a Estudiar
  Định hướng Nghề Nghiệp
 • What Are Tech Recruiters Looking For?
  ¿Qué buscan las compañías tecnológicas en un estudiante?
  Các nhà tuyển dụng cho các ngành công nghệ đang tìm kiếm gì?
 • California Colleges Guidance Initiative (CCGI) Open Lab
  Taller del Sistema CCGI para orientación y planeamiento de la educación superior
  Buổi Thảo Luận Sánh Kiến Hướng Dẫn Đại Học California
 • Silicon Valley Career Technical Education
  Presentación del Instituto de Educación Técnica de Silicon Valley
  Giáo Dục Nghề Thung Lũng Silicon

5. Ethnic Studies
Estudios Étnicos
Giáo Dục Dân Tộc

 

  Website powered by UGAL Login